Etelä-Hämeen Tanssiopisto on oppilaitaan kannustava ja myönteisen ilmapiirin tanssikoulu, joka antaa tanssin taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Etelä-Hämeen Tanssiopisto tarjoaa oppilailleen mahdollisuuden harrastaa pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti ja ammattiin tähdäten tai oppilaan omaksi iloksi. Tanssikoulu haluaa antaa oppilailleen myönteisen ja monipuolisen kokemuksen taiteesta ja liikkumisesta, tavoittena oppilaan elinikäinen halu jatkaa taiteen ja liikunnan harrastamista ja itsensä kehittämistä.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Tärkeä osa toimintaa ovat esiintymiset ja yhteistyö muiden taiteenalojen kanssa. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää paikallista ja kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

 

Arvot

Opetuksen perustana on käsitys ihmisestä ruumiillisena ja henkisenä kokonaisuutena. Tanssikoulussa arvostetaan jokaista oppilasta yksilönä ja näin hänen henkilökohtaista oppimistaan omista lähtökohdistaan. Samoin tanssikoulussa arvostetaan opetusryhmää yhteisönä. Oman lajin (tanssin) lisäksi oppilaat tutustuvat yhteistyön myötä muihin taiteen lajeihin ja oppivat arvostamaan myös muita taiteen aloja. Tanssikoulu edistää toiminnassaan yhteistyötä myös muiden tanssinopetusta antavien tanssioppilaitosten kanssa. Tanssikoulussa arvostetaan niin omaa kuin ulkomaistakin kulttuuria ja halutaan herättää oppilaissa halu tutustua ulkomaisiin kulttuureihin.

 

Oppimiskäsitys

Jokainen oppilas on kehittyvä yksilö. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajan ja ympäröivän taide-elämän ja yhteiskunnan kanssa. Oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisessa ja hän oppii soveltamaan oppimiaan taitoja ja tietoja uusissa tilanteissa. Tavoitteena on, että oppilas kehittää ja syventää omaa tanssi-ilmaisuaan elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla.

 

Opiskeluympäristö

Jokaisessa opintoryhmässä vallitsee myönteinen ja turvallinen ilmapiiri, jolloin oppiminen ja oppilaan kehittyminen on mahdollista. Tanssin harrastaminen antaa oppilaalle myönteisen kuva itsestä ja omasta

kehityksestä. Samoin oppilas kokee onnistumisen kokemuksia opiskelun aikana. Opiskeluympäristö tukee yksilöllistä oppimista ja vahvistaa oppimisessa tarvittavia taitoja, vuorovaikustaitoja, aloitekykyä ja

pitkäjänteisyyttä. Opetusryhmän sisällä vallitsee kunnioittava ilmapiiri, jossa opettaja ja oppilaat kunnioittavat toisiaan ja jossa säännöt luovat turvallisen oppimisympäristön. Turvallisessa ympäristössä myös jokainen oppilas uskaltaa keskustella rakentavasti ja tuoda omia mielipiteitään esille. Yhteistyötä tehdään kodin, koulujen, ympäröivän kulttuuri- ja työelämän kanssa sekä muiden taiteenalojen kanssa.

 

Työtavat

Etelä-Hämeen Tanssiopisto arvostaa sekä oppilaan yksilöllisyyttä että oppimisryhmää ja tanssikoulua yhteisönä. Oppilaita kannustetaan luottamaan omaan itseensä ja ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti. Oppilaat oppivat toimimaan osana ryhmää ja kunnioittamaan ryhmän muita jäseniä ja heidän

mielipiteitään sekä arvostamaan erilaisuutta. Tavoitteena on, että oppilaat osaavat käyttäytyä kohteliaasti, huomaavaisesti ja puhuvat siivosti. Näin myös kaikkien viihtyvyys lisääntyy. Oppilasta ohjataan tiedostamaan oma oppimisensa ja edistyminen ja häntä kannustetaan vaikuttamaan omaan oppimiseensa. Tanssitunnilla oppilasta ohjataan keskittymään ja rauhoittumaan, mikä on edellytys oppimiselle.

Tanssitaiteen hahmottamisessa ja oppimisessa on tärkeä merkitys yhteisöllisyydellä, yhdessä kokemisella ja tekemisellä!